افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها بانک ایران زمین، در حالی گزارش ٣ ماهه منتهی به خرداد سال جاری را منتشر نمود، که در زمینه کاهش هزینه ها حرکت رو به جلویی را به ثبت رسانده. سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها، ٨٧١۶ درصد رشد و جمع هزینه ها ٣٩درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است. گفتنی است، جمع درآمد های غیر مشاع نیز ١٩۵ درصد رشد داشته است، که...

بورس۲۴ : بانک ایران زمین، در حالی گزارش ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ را منتشر نمود، که در زمینه کاهش هزینه ها حرکت رو به جلویی را به ثبت رسانده.

سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها نیز ٨٧١۶ درصد رشد و جمع هزینه ها  ٣٩درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.

گفتنی است، جمع درآمد های غیر مشاع نیز ١٩۵ درصد رشد داشته است.