به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه اقتصادی آرین در خصوص نحوه برگزاری مجمع با توجه به شیوع بیماری کرونا شفاف سازی نمود.
توسعه اقتصادی آرین از نحوه برگزاری مجمع گفت