مجمع شرکت بیمه آسیا امروز برگزار شد و به ازای هر سهم ٣۵ تومان سود تقسیم کرد.