به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر و گوشت زاگرس شهر کرد در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ حدود ٣۵ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ١۵ میلیارد تومان متعلق به خرداد می باشد.