به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ شرکت دامداری تلیسه نمونه حدود ۴١ میلیارد تومان می باشد که حدود ١۵ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به خرداد می باشد.