مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده بانک خاورمیانه امروز برگزار شد.