به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ شرکت صنایع شیمیایی سینا حدود ١۴ میلیارد تومان می باشد که حدود ۵ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به خرداد می باشد.