به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کربن ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ حدود ٧٣ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ٣١ میلیارد تومان متعلق به خرداد می باشد.