به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر حدود ١٩٩ میلیارد تومان می باشد که حدود ٨٨ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به خرداد می باشد.