به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لعابیران در ٣ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ حدود ١١ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ٣ میلیارد تومان متعلق به خرداد می باشد.