به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک از شرکت در مزایده عمومی فروش ملک شرکت گروه سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) خبر داد.