به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی آما اعلام نمود پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تجدید ارزیابی دارائی ها و انعقاد قرارداد خارجی به استحضار می رساند این شرکت انعقاد قرارداد جدید با اهمیت با طرفهای خارجی نداشته و تاکنون هیچگونه برنامه ای برای تجدید ارزیابی دارائی های ثابت ندارد و همانگونه که در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ١٣٩٩.٠۴.٢٣ عنوان گردید، شرکت در صدد اخذ پایان کار برای زمین های آما یک و آما دو می باشد و هرگونه تصمیم گیری پس از اخذ پایان کار زمین های فوق، منوط به طرح و تصویب توسط هیات مدیره شرکت می باشد.