به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت سیمان آرتا اردبیل افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را مورد تصویب قرار داد.