به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر از وثیقه قرار دادن تعداد ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ سهام شرکت باما به منظور دریافت تسهیلات برای شرکتهای همگروه خبر داد.