به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی اسوه پاسخ تکمیلی به سوالات کنفرانس اطلاع رسانی برگزار شده ارائه نمود.