به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و صنعت شریف آباد از فروش گندم به مقدار ١.١۵٠ تن و کلزا به مقدار ٣٩٣ تن مجموعآ بالغ بر ۴۶.٨٣٨ میلیون ریال بصورت تضمینی به بخش دولتی بر اساس نرخهای تعیین شده توسط دولت خبر داد.