به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آلومتک از توثیق ١٢،١۵٠،٠٠٠ سهم شرکت آلومراد متعلق به شرکت آلومتک به نام صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق (صانیر) در خصوص قرارداد شماره PO-SUN-ARM-WIRE-٠۴ با آن شرکت خبر داد.