به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آلومراد از توثیق ١٢،١۵٠،٠٠٠ سهم شرکت آلومراد متعلق به شرکت آلومتک به نام شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق (صانیر) در خصوص قرارداد شماره PO-SUN-ARM-WIRE-٠۴ با آن شرکت خبر داد که در هر پارت ارسالی برای آن شرکت معادل آن از توثیق سهام عملکرد به شرکت عودت خواهد گردید .