به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سایپا در پی نوسان قیمت سهام به برگزاری کنفرانس خبری اقدام نمود.