ارزش صفوف خرید در میانه بازار از ١٣،۵٠٠ میلیارد تومان فراتر رفت تزریق بیشترین پول خرد نو روزانه به بازار در یک روز بدون عرضه اولیه؛ حقیقی ها امروز بیش از ۵،۶٠٠ میلیارد تومان نقدینگی تازه وارد بازار کردند، برابر با یک چهارم کل سال ٩٨ و معادل کل دوره ٧ ماهه ابتدایی سال ٩٨