مجمع شرکت چرخشگر امروز برگزار شد که این مجمع به ازای هر سهم ١ ریال سود تقسیم کرد.