به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی نیرو محرکه از افزایش قیمت خرید قطعات جمعا به مبلغ ۶٠ میلیارد ریال از شرکت تولیدی قطعات گیربکس میانرو خبر داد که از بابت افزایش بهای نهاده های تولید جهت تولید قطعات گیربکس انجام گردیده است.