سری اول صاحبان خانه های خالی از نیمه تابستان در تور مالیاتی دولت قرار می گیرند.

بورس۲۴ : سری اول صاحبان خانه های خالی از نیمه تابستان در تور مالیاتی دولت قرار می گیرند.

این دومین بار است طی چند روز گذشته که اعلام می شود دولت تا قبل از پایان تابستان اخذ مالیات از خانه های خالی را شروع می کند.

پایه مالیات البته ممکن است نسبت به آنچه در قانون به تصویب رسیده است تغییر کند. قانون می گوید مبلغ مالیات باید با نرخی محاسبه شود که براساس آن، این مبلغ به اندازه یک ماه اجاره بهای روز آپارتمان می شود.

اما پیشنهادهایی مطرح است مبنی بر اینکه ضریبی از قیمت واحد مسکونی مبنای دریافت مالیات شود.

خانه هایی که از سال 95 تا کنون بلااستفاده رها شده اند مشمول این مالیات هستند.

نرخ مالیات به ازای هر سال خالی ماندن تصاعدی محاسبه می شود.

نحوه شناسایی خانه های خالی، مالکیت بیش از یک واحد مسکونی است!