به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع کاغذ پارس اعلام داشت با عنایت به رعایت مفادنامه ی مذکور و رفع ابهامات،نهایتأ با در خواست پذیرش سهام شرکت صنایع کاغذ پارس در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران موافقت شد و نماد مذکور در تاریخ ١٣٩٩.٠۴.١٧ در فهرست بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران به عنوان پانصد و چهل و سومین شرکت پذیرفته شده در بخش "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی"،گروه و طبقه ی" ساخت خمیر و خمیر کاغذ و مقوا"با کد ٢١٠١ با نماد چکاپا درج گردید.