به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سایپا سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.