به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فنر سازی خاور از دریافت مجوز افزایش نرخ فروش محصولات خبر داد.