به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ویتانا اعلام نمود درخواست پذیرش و ارتقاء نماد این شرکت (غویتا) به بازار اول فرابورس، به شرکت فرابورس ارسال گردیده، لیکن تاکنون موضوع در هیأت پذیرش مطرح نگردیده است. بدیهی است که پذیرش و ارتقاء به بازاراول فرابورس منوط به طرح موضوع و موافقت هیأت پذیرش فرابورس ایران می باشد که در صورت حصول نتیجه نهایی موضوع از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.