مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه دارویی برکت امروز برگزار شد.