به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک سینا نحوه برگزاری مجمع خود را با توجه به شیوع بیماری کرونا اعلام نمود.