به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت شیمیایی پارس پامچال افزایش سرمایه ١٩١٧ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.