طی این دوره میزان تقاضا برای انواع پلی پروپیلن با ١ درصد کاهش نسبت به هفته قبل به ١٣,٧۶۴ تن رسید اما با توجه به برتری طرف تقاضا پایانی معاملات حداکثر تا ٣٢ درصد افزایش را به ثبت رساندند. میانگین قیمت ها نسبت به هفته گذشته نیز....

بورس۲۴ : شرکت پلی پروپیلن جم در هفته سوم تیرماه 6,456 تن تولیدات خود را در بورس کالا به ارزش 1,108 میلیاردریال به فروش رساند که معاملات در مقایسه با هفته گذشته از لحاظ حجمی 8 درصد و از لحاظ ارزشی 17 درصد افزایش را نشان می دهد.

طی این دوره میزان تقاضا برای انواع پلی پروپیلن با 1 درصد کاهش به 13,764 تن رسید اما با توجه به برتری طرف تقاضا پایانی معاملات حداکثر تا 32 درصد افزایش را به ثبت رساندند. میانگین قیمت ها نسبت به هفته گذشته نیز با رشد خوبی همراه بود.

پلی پروپیلن فیلم HP525J بالاترین افزایش نرخ به میزان 32 درصد را تجربه کرد و میانگین قیمت معامله 197,594 ریال می باشد که این نرخ نسبت به هفته قبل نیز 5 درصد رشد داشت.

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R با رشد 23 درصد نسبت به پایه عرضه و افزایش 12 درصدی نسبت به معامله قبل 201,414 ریال نرخ خورد.

پلی پروپیلن نساجی HP510L با افزایش نرخ معادل 20 درصد 170,385 ریال به فروش رسید که نسبت به عرضه قبلی نیز 15 درصد بالاتر است.

پلی پروپیلن نساجی HP552R و پلی پروپیلن نساجی HP550J نیز بین 14 تا 17 درصد افزایش نرخ را ثبت کردند.

پلی پروپیلن نساجی C30S این هفته با نرخ پایه 141,855 ریال عرضه و با 17 درصد افزایش 165,888 ریال به فروش رسید که نسبت به عرضه قبلی رشد 58 درصد را نشان می دهد.
بالاترین میزان تقاضا در این دوره به ترتیب به پلی پروپیلن نساجی HP510L، پلی پروپیلن نساجی HP552R، پلی پروپیلن فیلم HP525J و پلی پروپیلن نساجی HP550J اختصاص یافت.

در جدول پیوست جزئیات معاملات پلی پروپیلن جم در گریدهای مختلف در هفته گذشته ملاحظه می گردد.