میزان تقاضا این هفته با افت ٣٩ درصد نسبت به هفته قبل به ٢٢۶,٣٢٣ تن رسید. با این حال وکیوم باتوم با تقاضای خوب خریداران همراه بود و پایانی معاملات بین ٧ تا...