به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک اقتصاد نوین در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ با سرمایه ٣٠۴٢۶ میلیارد ریال مبلغ ٢٠ ریال سود محقق کرده است که در سال ١٣٩٧ زیان داشت. گفتنی است در این دوره سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها ١١۶درصد و سایر درآمد ها ٣٠۵ درصد نسبت به سال ١٣٩٧ رشد داشته است. لازم به ذکر است هزینه های مالی نیز در سال ٩٨ نسبت به سال ٩٧ کاهش ٨۵ درصدی داشت.