به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ۶ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان حدود ١١٢ میلیارد تومان می باشد که حدود ٢٣ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به خرداد می باشد.