به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت لعابیران افزایش سرمایه ٢٧۵ درصدی این شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را تصویب نمود.