به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٨ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ شرکت سیمان هرمزگان حدود ٢۴۶ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣١ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به خرداد می باشد.