به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک اقتصاد نوین سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه خود در تاریخ ٣٠تیر فراخواند.