به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک اقتصاد نوین اعلام نمود افزایش سرمایه ١٣٢ خود را در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده است.