مجمع گروه سرمایه گذاری البرز امروز برگزار شد. این مجمع ٩۵ درصد سود شرکت را تقسیم کرد.