مجمع شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد امروز تشکیل شد. این مجمع آخرین خبرها درباره طرح توسعه شرکت را اعلام کرد.