به گزارش بورس٢۴، ایران خودرو بلوک ٨.۵ درصدی بانک پارسیان برای فروش در تاریخ بیست و پنجم تیرماه آگهی کرد بدین ترتیب، این بلوک با قیمت پایه هر سهم ۵٩۶٠ریال به صورت ١٠ درصد نقد و مابقی طبق شرایط اعلامی عرضه می شود