بورس ٢۴ : اتاق تعاون ایران در نظرسنجی تازه ای که از مدیران خرید بخش مسکن و ساختمان درباره وضعیت ماه خرداد انجام داده است از بهبود اندک این بازار در ماه گذشته خبر می دهد. با توجه به رکود فعالیت های ساختمانی در دو ماه نخست سال و رشد آرام افزایش فعالیت ها درخرداد، شاخص "میزان فعالیت های انجام شده (تولید و یا ارائه خدمات)" نسبت به ماه قبل کمی افزایش یافت.این شاخص از عدد ۶٠ به ۶۴ رسیده است.

بورس۲۴ : اتاق تعاون ایران در نظرسنجی تازه ای که از مدیران خرید بخش مسکن و ساختمان درباره وضعیت ماه خرداد انجام داده است از بهبود اندک این بازار در ماه گذشته خبر می دهد.

با توجه به رکود فعالیت های ساختمانی در دو ماه نخست سال و رشد آرام افزایش فعالیت ها درخرداد، شاخص "میزان فعالیت های انجام شده (تولید و یا ارائه خدمات)" نسبت به ماه قبل کمی افزایش یافت.این شاخص از عدد 60 به 64 رسیده است.

اما در عین حال میزان سفارش جدید ساخت و ساز کاهش یافته است.اتاق تعاون از 1000 مدیر خرید در شرکت های ساختمانی ماهانه این نظرسنجی را انجام می دهد. یکی از مهمترین سوالات (شاخص ها) به انتظارات مدیران ساختمان نسبت به آینده مربوط است.

شاخص "انتظارات تولید در ماه آینده" کاهش امیدواری فعالان اقتصادی نسبت به بهبود وضعیت بخش ساختمان در

تیرماه را نشان می دهد. این شاخص در اردیبهشت ماه 53 بود اما در خرداد به 46 تنزل کرد که بیانگر کاهش انتظارات مثبت نسبت به آینده است (دید منفی).یک علت بدبین شدن مدیران ساختمان به آینده طولانی تر شدن رکود معاملات مسکن و تورم هزینه های ساخت است.