به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ملی صنایع مس ایران به سوالات مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی در خصوص برنامه افزایش سرمایه، متراژ و محل زمین های شرکت و ... پاسخ داد.
«فملی» به سوال افزایش سرمایه پاسخ داد