به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت بیمه سرمد افزایش سرمایه ١٩ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را مورد تصویب قرار داد.