به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت دامداری تلیسه نمونه افزایش سرمایه سنگین ١٣٢٧ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را تصویب نمود.