به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت هلدینگ خلیج فارس در کنفرانس خبری به سوالات طرح شده از جمله، تجدید ارزیابی «مبین» و «بفجر»،سود خالص پتروشیمی بندر امام در سال ١٣٩٨،مقدار تولید و فروش پتروشیمی بندر امام و... پاسخ داد.