به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، آهن و فولاد ارفع به سوالات کنفرانس خبری از جمله افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها پاسخ داد.