به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،پتروشیمی خراسان در کنفرانس خبری به سوالات مطرح شده از جمله افزایش سرمایه پاسخ داد.