مجمع شرکت سینا دارو امروز برگزار شد و به ازای هر سهم ۶٢۵ ریال سود تقسیم کرد.