به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی خراسان اعلام داشت پیرو نامه در خصوص تعمیرات اساسی این شرکت به استحضار می رساند، طبق برنامه ریزی اعلام شده در تاریخ ١٣٩٩/٠۴/١٣ تعمیرات مورد اشاره انجام و واحدهای آمونیاک، اوره و کریستا ملامین راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفتند. همچنین با عنایت به نامه مذکور، این توقف هیچگونه تاثیری در میزان تولید و فروش پیش بینی شده این شرکت نداشته است(در پیش بینی بودجه سال ١٣٩٩ قبلا لحاظ گردیده است).